Øens historie opsamles og varetages af Lokalhistorisk Forening, der vedligeholder et arkiv. Historie i forbindelse med Lokalrådet handler om projektskabelse ud fra historien. Det er foreløbigt blevet til kort og model.

Kort

Det historiske kort findes her

Ø historie

Thurø Lokalhistorisk Forening har lavet en del bøger

Hjemmeside   Bøger mv

Skibshistorien

Ved udarbejdelse af kortene om skibene har jeg anvendt JMarkussen der har lavet detaljerede lister over de danske skibe. Informationen er bearbejdet til kronologier og detaljeret med oplysninger fra Søforklaringer. De gamle fyrskibes positioner er fundet og skibene er placeret på kortet, så positioner fra søforklaringerne er efterprøvet og vist.

Skibsmalerne

Blev kaldet mole-malere eller på engelsk Pierhead-painters.

Andreas Gundersen Lind

London, 1878.

F2.3.1815, Stjørdalen

D18.6.1885, London, United Kingdom

Astridius de Clerck

Antverpen

Amalie Michaelsen

København, 1888-1960

B. H. Hansen

Carl Axel Jensen

Eugene Grandin

Le Havre, 1894.

F. G. Purvis

London

Frederik Martin Sørvig

Bergen, 1820-1892

H. Torkildsen

South Shields

H.A. Hansen

Marstal, 1930

Hans Sørensen

Svendborg, 1901

Heinrich Reimers

Kiel, 1862

H.P. Jensen

Sunderland

I. R. Hansen

København/Altona, 1837.

J. Walentin

1940

L. P. Sjøstrøm

1877

Luigi Roberto

Genua

Ole Johnsen

Seboy, 1841

Reuben Chapel

Spitzmann 3 generationer

Dr. Johannes Spitzmann 1884 -1961

Hans-Wilhelm Spitzmann 1920 - 89

Hans-Peter Spitzmann 1947 

Kirken

Kirkens historie findes på kirkens hjemmeside her

Meget grundig gennemgang fra NatMus her

Forfatterne

Bernhard Hansen

Johannes Johansen

Johannes Jørgensen

Karen Michaelis

Tom Kristensen

Sange og musik fra Thurø

Thomas Ahlmann

200 års jubilæums sang i anledning af Thurøs frikøb i 1810

Thurø Lokalhistorisk Forening har optagelser af revysange fra Thurø.

Fra Peter Andreas Berggrens Nodebog 1860:

Dans fra Thurø


Tids kronologi

Stenalderboplads

Tjørnelund på Revet

Sten omgivet af Træer. Måske et kultsted da der ikke var spor af begravelser.

En høj, sydøst for Thurøby, i hvilken en Kjæmpe Merlingh skulde være begravet.

Høj sydøst for byen, kaldet Midelhøi, med store sten og bøgetræer. Nu nedpløjet.

Steenpikkeren

Blev ryddet for at anvende stenene til bygning. Der var et gravkammer, som indeholdt resster af 2 lig og stenknive. Det ene lig syntes at have tilhørt en kæmpe med et lårben på  62,77 cm. Svarer til et 2,5m højt menneske.

En sten grav fandtes i nærheden af  Balderstenen. I den var 2 lig og stenknive.

Sagntiden Saxos krønike og folkeviserne om

Balder og Rune.

Sagnet fortælles der, heelt anderledes end andetsteds, at det var to Riddere, der beilede til samme Brud og derover geraaueue i Kamp med hinanden: Rune flygtede paa en Baad, ukjendt med Farvandene, ind i Vigen for at undkomme; Balder indhentede ham, da han var indsluttet i Vigen, og knuste ham med den store flade Steen; hans ti Fingre saaes i Stenen. Balderstenen laae imidlertid paa opreiste Underliggere og ansaaes derfor for et hedensk.

400-500

Kong Helge på et togt gik i land på den skovklædte ø, Thurø, og besøgte alfekvinden jomfru Thore.

1231

Valdemar II’s jordebog. Thorø major

1253

Christoffer I giver Svendborg skovrettigheder på Thurø

1280

Hertug Valdemar udvider disse.

1305

Erik Menved stadfæster skovrettighederne

Øen bliver holstensk pant

Valdemar Atterdag indfrier pantet

1395

Dronning Margrethe forlener Thurø til bispestolen i Odense

1421

Erik af Pommern udsteder nyt lensbrev på øen til

samme bispestol. Kirken hører under Odenses biskop.

1536

Ved reformationen tilfalder Thurø kronen

Som krongods underlægges øen Nyborg len og dermed følgende lensmænds tilsyn: Eskild Gøie, Aksel Wiffelt, Lauritz Brockenhuus, Jacob Rosenkrantz og Jacob Ulfeldt.

Kirken høre under Sct. Nicolai Sogn. Kapel ved Drejsodde hvor også øens ældste kirkegaard lå.

1572-1649

Ellen Marsvin til Ellensborg (Holckenhavn)

1584

Præsten på Strynø fik af kong Frederik II fri ildebrændsel og olden til 10 eller 12 svin i Thurø Skov. Biskoppen anmodede om en lignende understøttelse til præstekaldet på Drejø, i alt 40 læs ved.

1625

Ellen Marsvin, Ellenborg, køber Thurø af Chr IV. Ejer ikke Bjørnemose, men Kjærstrup (Valdemar slot) på Tåsinge

Kapellet ved Drejlsodde er meget forsømt.

Ellen Marsvin river kapellet ved Drejsodde ned og henviser Thurinerne til Bregninge Kirke. De holder op med at gå i kirke indtil en ny kirke opføres på Thurø.

Skovene vurderes til 2200 svins olden 1100 td land

Øen er 1500 td land

Øen var en skov og byen lå i skoven ved en sø.

1639—1640

Kirken bygges.

Sagnet:

Byggematerialerne er landet ved Drejlsodde men højvande fører tømret om til den senere navngivne Præstelandingen. Dette passer måske ikke helt med vejrforhold.

Før menes Thurø at høre under Bregninge Kirke. Den sydlige korsarm i Bregninge kirke hedder Thurø Kirken.

1639

Degneembede normeres

1640

26.4 søndag efter påske indvies kirken som Trefoldighedskirken.

1649

Christine Munk, Boller v Horsens, (Chr IV’s forstødte hustru, Ellen Marsvins datter) arver Thurø

1656

Thurø kommer atter under Tåsinges herskab (Christine Munk arver dette år Tåsinge efter sin søn grev Valdemar Christian)

1658

Corfitz Ulfeldt (landsforræderen) menes at have arvet Thurø efter sin svigermoder Christine Munk

1660

Kirken er blevet betjent af præsten til Sct. Nikolaj. Bliver nu udskildt som eget sogn

Sognepræsten ved Skt. Nikolaj, Laurids Nielsen Hellevad, lover at holde gudstjeneste hver anden søndag om sommeren og hver fjerde søndag om vinteren samt komme til dåb, begravelse og sygebesøg, når han blev bedt.

1663

Thurø vides atter at være under kronen

??

Proviantforvalter Poul Cornelisen, Nyborg, køber øen af Frederik III ?

??

Grev Conrad Reventlov, Haderslev, er øens næste ejer

1674

11.12 Skøde på Eriksholm angiver den som helgaard

1674-1702

Grev Ulrich Frederik Gyldenløve, statholder i Norge, greve til Lauervigen ejer Thurø

1676

Skoven takseres til 500 svins olden 250 td land

1702—1722

Grev Carl v Ahlefeldt, Langeland, ejer øen

1704

Den første fæster på Eriksholm Christen Madsen og hustru.

1718

Der bygges fiskefartøjer på øen.

1722

Skovene er meget medtagne

1723

12.5 Etatsråd Erik Scheel (D1729) til Bjarnemose køber øen på tvangsauktion i Odense     

Eriksholm er en halvgaard med fæster Mads Christensen

??

Andre ejere af slægten Scheel

1742

Oberst Erich Sehested (svigersøn af Scheel) arver Bjørnemose m Thurø

1750

Der en fiskeriindtægt på omtrent 400 rigsdaler.

??

Øen hører kortvarigt under Lundsgaard ved Kerteminde og kan være overdraget af Chr. Ahlefeldt, der var gift med Elisabeth Juel til Lundsgaard.

1755

Kirken får en mindre tagrytter mod vest.

1757

Grev Christian Ahlefeldt, Langeland, køber /arver Bjørnemose/Thurø

1760

Der er beskeden skibsfart.

En del fiskeri ofte 50 sømil 90 km borte.

2 Jagter er hjemhørende på Thurø

1770-1910

Der bygges 160 grundmurede huse. En del bære skibsnavne.

1779

Fortegnelser over skibsbygning herfra.

18 Kvaser i Svendborg toldistrikt.

1791

Gambøt hed indtil dette år Gammelby.

1793

Får en en mindre tagrytter mod vest

1794

16.10 Eriksholm arves af Erik Jørgensen og Anna Hansdatter.

1800

Handelsflåden begynder at vokse. Mest med små Jagter og Kvaser.

Skovene får en fredskovsordning.

Svendborg Amt oprettes af Nyborg Amt

-1805

Grevinde Elisabeth Juel (enke efter Chr Ahlefeldt) og Grev Ferdinand Ahlefeldt (ovennævntes søn) ejer Thurø

1805-1810

Etatsråd Albert v Heinen, Fraugdegård v Odense, ejer Bjørnemose m Thurø

1806

23.9 Møde om udskiftning

28 Gårde 27 Ejere 20 husmænd i byen 15 husmænd udenfor.

1810

Øen bliver solgt af kammerherre von Heinen til justitsraad Neergaard Gunderslev-holm, Sjælland,. Skoven bliver voldsomt forhugget for at kunne betale for købet.

Skibsbyggerbroen er forsat fælleeje.

Der er 28 gårde og 40 husmandsstæder

7.12 Udflytning og lodtrækning

19.11 justitsraad Neergaard olgte øen til dens bønder og husmænd

1810-

Krigsinflationen vokser

1811

11.5 Jordebogen

10.11 Landmåler får sidste detaljer

11.11 Fordeling af skovparter i 28 gårdsparter 1/32 og 40 husmandsparter på hver 1/320.

Bestyrelsen var på 5 gårdmænd og 2 husmænd

12.11 Udflytningsaftalen underskrives

16.11 Skoleplan approberes

13.12 Skøder bliver udstedt

1811-16

Der bliver solgt træ fra skovene for at financiere ø købet. Svarende til 41.000 Rdl.

1813

Statsbankarot

Pengeombytning

Thuriner der har betalt kontant for jorden bliver tabere.

KIrkens ringmur er forfalden og sættes i stand 1813-15.

1.5 Veje til udflytninger skal være etableret

1826

Kirkegården planeres og beplantes.

1840

Der plantes flåde ege i Østerskoven hvoraf der er 20 tilbage.

1842

Skibsbygning ved Præstelandingen

Samtlige bygninger på øen er forsikret for 75.100 rdl. Man enes om at købe en brandsprøjte til 200 Rdl

10.11 Den første sogneprotokol

1845

8.3 Brandsprøjtehuset skal opføres ved kirken.

1858

Sømandsforeningen oprettes

6.1 Enkekassen oprettes

1848

30 Jagter og Galeaser

Heraf måske 5-8 Kvaser

1850-1900

Søfart og skibsbygning er hovederhvervet.

Smedeværksted opstår med 10 mand

1859

11 Familier lever af fiskeri alene. Sælger i Svedborg eller via fiskekvaser i København.

Torsk Rødspætter Sild Makrel Ål.

Eneste embedsmand er en toldkontrollør.

1860

Bøgebjerggaard bygges da Eriksholm er udflyttet.

3.2 Præsteembede oprettes

Laurits Severin Sørensen 1860-70

1865

Kirkegårdsportene er forfaldne og de udskiftes i 1866.

1870

Ny præst Vilhelm Aksel Bay 1870-72

45 skibe er hjemhørende på øen. Sejler i Nord- og Østersøen. Hertil 20 Jagter i indenrigsfart.

Kirken får ny tagrytter.

Det betyder formentligt at tømmer konstruktionen under tagrytteren etableres.

1871

Måroddens røgeri bygges, hvilker øger afsætningsmuligheder. En betragtelig eksport til Kiel og Flensborg.

1872

Ny præst Johan Georg Madelung 1872-79

1879

75 hjemskrevne skibe.

Ny præst Conrad Rudolph Madsen 1879-82

1880

Gennemsnitlig skibsstørrelse 90 NRT

1882

Ny præst Torkild Christian Winther 1882-88

1884

Kirkegården udviddes mod syd.

Kirkegårdsstierne gruslægges.

1888

Ny præst Valdemar Laurits Schram 1888-1927

1890

80 skibe er hjemhørende på øen. Hertil 10 Jagter og Kvaser.

Man er begyndt at bygge skonnerter.

1892

Kirkegården udviddes mod nord

1893

Kirkens hegn erstattes med stendiger.

1895

Kirkens kapel bygges ved gavebrev fra gårdejer Rasmus Jørgen Rasmussen og hustru Johanne Jensen

Kirkebakken set fra nord, o. 1895. Foto Thorwald Schleimann. I Svendborg Byhistoriske Arkiv.

1896

Et lavt bredt vindue mod vest i kirken fjernes.

1897

Peter Bom lader altertavlen restaurere,

1898

Karin Michaelis starter sin forfatter kariere

1899

83 hjemskrevne skibe.

1900

Der anskaffes motorbåde til fiskeri og fiskeredskaber kan købes færdige fra fabrik.

1905

Thurø Kirke udviddes med et hvælvet kor.

Våbenhuset ændres

1907

Karen Michaëlis og Sophus Michaëlis flytter til Thurø

De har købt hus på Drejsodde

1908          

Trækfærgeforbindelse med Fyn     

1910

Der er 10 motoriserede fiskerbåde.

35 Erhvervsfisker.

100 skibe drevet af thurinske ejere.

Rasmus Sophus Bergmann bygger Bergmannhus BMV70

1912

Ny præst Aage Lange 1912-16

1913

Kirkegården udviddes. Kirkens kul hus flyttes ind på kirkegården

1916

Ny præst Christian Bartholdy 1916-18

1917

Der graves en brønd til kirken. Den bliver kirkens ejendom i 1928.

1919

Ny præst Harald Kofoed Thorsage 1919-23

1926

Gennemsnitlig skibsstørrelse 210 NRT

1911

Karen Michaëlis og Sophus Michaelis skal skilles.

Torelore er færdigbygget

1914-18

Første verdenskrig.

20% af øens skibe går tabt.

1917-21

Thurø og omegns bank

1919

Kromand på Thurø Kro køber Eriksholm

Kirkegården udviddes med den mellemste terasse mod nord.

1920

I begyndelsen af tyverne 60 hjemhørende skibe.

Fragnicherne som træskibene har udnyttet forsvinder efter denne tid.

Genforeningsstenen oprettes. Den står i skolegården.

1921

Bedrageri i Thurø og omegns bank afsløres.

1922

Thurø og omegns bank i likvidation

1923

Ny præst Jens Hugo Daniel Rasmussen 1923-28

1927

Kirkegårdsudvidelsen fra o. 1919 bliver indhegnet af et stengærde

1928

Ny præst Erik Lorentz Peter Herskind 1928-59

1930

Antal af skibe falder men størrelsen øges.

Et nødtørfthus NV for kirken nævnes

Kirkegården kortlægges

1931

Karen Michaelis køber Bergmannsvej 70

1934

1.2 Thurø bliver »landfast« med Fyn

Kirkegården udviddes mod nord

1935

Kirkegården udviddes.

1938

Karen Michaëlis sælger Torelore

1940

Karen Michaëlis flygter til New York hvor hendes søster bor.

1944

Kirkens diger repareres

1946

Tom Kristensen og ”Bosse” Ingeborg Weber køber Æblehuset på Grasten

Karin Michaelis udnævnes til æresborger på Thurø

1947

Torelore sælges til Tom Kristensens kone Bosse

Karin Michaelis flytter til København

Aftenpassiar med Karl Bjarnhof og Karen Michaelis

1949

Kirkens areal sikres mod naboer og afgrøder.

1950

11.1 Karen Michaëlis dør i København men begraves på Thurø Kirkegaard.

1951

Tom Kristensen og hans kone køber Torelore

1955

Kirkegården for sin nuværende form.

1859

Ny præst Johannes Johansen 1959-75

1960

Bernard Hansens bog Thurø før og nu

7-8 Erhvervsfisker

Arkæologi: Stendysser og gravfund.

Kirkens nye toiletbygning opføres.

1969

Kirkegården får en urneafdeling.

1970

Tom Kristensen bliver æresborger

1974

Revet købes af staten

Østerskov forsøges købt af statsskovrider Ørnsholt

1975

Kirkens diger repareres

1976

Ny præst Nils Olav Olsen 1976-2004

1987

Kirkens diger repareres

1989

Graverhuset opføres

2004

Ny præst Thomas Ø Aallmann 2004-

Historie

mogens riis laubjerg 28 11 29 12 mrlaubjerg@icloud.com